Obor vzdělání 75-32-N/..  Sociální práce a sociální pedagogika

Vzdělávací program 75-32-N/01 Sociální práce

Vzdělávací program 75-32-N/06 Sociální pedagogika

Vyšší odborná škola sociální v Ostravě je moderní vzdělávací institucí s vysokoškolským způsobem studia. V rámci oboru vzdělání Sociální práce a sociální pedagogika si lze vybrat ze dvou vzdělávacích programů:

  • 75-32-N/01 Sociální práce
  • 75-32-N/06 Sociální pedagogika

Studium je organizováno jako pomaturitní tříleté vyšší odborné vzdělávání ukončené absolutoriem. Zahrnuje zkoušku z cizího jazyka, zkoušku z odborných předmětů a obhajobu absolventské práce. Absolvent získá kromě vysvědčení o absolutoriu také diplom a označení „diplomovaný specialista v oboru Sociální práce a sociální pedagogika“ (DiS.). K diplomu obdrží Europass, který může využít při hledání zaměstnání v rámci zemí EU.

Vzdělávání ve vyšších odborných školách zřizovaných státem se poskytuje za úplatu, která činí 3.000 Kč na školní rok. Hradí se bezhotovostní platbou ve dvou splátkách, nejpozději do 15. října a do 15. února (vyhl. č. 10/2005 Sb., o vyšším odborném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů). V případě přerušení nebo ukončení vzdělávání v průběhu jednotlivých období se školné nevrací. 

Vzdělávací program 75-32-N/01 Sociální práce

  • denní, dálková, kombinovaná a distanční forma vzdělávání
  • uplatnění absolventa – sociální pracovník, odborný sociální pracovník v sociálních službách, koordinátor pečovatelské služby, resocializační pracovník, referent státní správy, pracovník služeb zaměstnanosti, zdravotně sociální pracovník, poradce v sociálních službách

Učební plán obsahuje

předměty povinné (cizí jazyk, sociální politika, právo, teorie a metody sociální práce, filozofie a etika, sociologie, psychologie, sociálně psychologický výcvik, základy sociálního výzkumu, zdraví a nemoc, sociální patologie, etnické a menšinové skupiny, základy ekonomie, korespondence, pedagogika, informační a komunikační technologie, prezentační a komunikační dovednosti, seminář k absolventské práci, odborný seminář, kasuistický seminář, orientace v sociální síti, odborná praxe a supervize)

předměty povinně volitelné (občané se zdravotním postižením, problémy dětské populace, sociální práce s problémovými klienty, speciální pedagogické terapie, druhý cizí jazyk, gerontologie, sociální práce s nezaměstnanými, mediace v sociální práci, projektový management, dluhové poradenství)

předměty volitelné (konverzace v cizím jazyce, znaková řeč)

 

Denní forma vzdělávání – docházka do vyučování je povinná (minimální účast je 80 %).

Dálková forma vzdělávání – konzultace jsou povinné (minimální účast je 60 %) a probíhají zpravidla v úterý (výjimečně ve čtvrtek) od 12:30 do 18:15 hodin (mimo zkouškové období, tj. leden a červen).

Kombinovaná forma vzdělávání – výuka probíhá nepravidelně 5–6x během každého období, a to zpravidla v úterý od 12:30 do 18:15 hodin (mimo zkouškové období, tj. leden a červen). Docházka do výuky je povinná.

V rámci předmětu Orientace v sociální síti (OSS) absolvují studenti 1. ročníku exkurze a v jednotlivých ročnících v předmětu Odborná praxe a supervize (OPS) bezplatnou odbornou praxi v následujícím rozsahu:

Soc prace

 

Vzdělávací program 75-32-N/06 Sociální pedagogika

  • denní a dálková forma vzdělávání
  • uplatnění absolventa – asistent pedagoga, pedagog volného času, vychovatel v zařízeních sociálních služeb, vychovatel školní družiny, domova mládeže, internátu, vychovatel školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, sociální pracovník, odborný sociální pracovník v sociálních službách, koordinátor pečovatelské služby, resocializační pracovník, referent státní správy, pracovník služeb zaměstnanosti, poradce v sociálních službách

 

Učební plán obsahuje

předměty povinné (cizí jazyk, právo sociálního zabezpečení, sociální a pedagogická práce, pedagogika, sociální politika, právo, systém vzdělávání v ČR, etopedie, sociálně psychologický výcvik, základy sociálního výzkumu, zdraví a nemoc, psychiatrie, sociální patologie, etnické a menšinové skupiny, kasuistický seminář, seminář k absolventské práci, filozofie a etika, sociologie, psychologie, základy ekonomie, informační a komunikační technologie, prezentační a komunikační dovednosti, korespondence, pedagogika, odborný seminář, orientace v sociální síti, odborná praxe a supervize)

předměty povinně volitelné (občané se zdravotním postižením, problémy dětské populace, osoby s rizikovým
a problémovým chováním, speciální pedagogické terapie, aplikovaná arteterapie, pohybové a relaxační techniky, krizová intervence, druhý cizí jazyk, gerontologie, sociální práce s nezaměstnanými, mediace, projektový management, dluhové poradenství, propedeutika soc. a kom. dovedností, kouzelný svět snoezelenu, trénink duševní kondice, významné osobnosti)

předměty volitelné (konverzace v cizím jazyce, znaková řeč)

 

Denní forma vzdělávání – docházka do vyučování je povinná (minimální účast je 80 %).

Dálková forma vzdělávání – konzultace jsou povinné (minimální účast je 60 %) a probíhají zpravidla v úterý (výjimečně ve čtvrtek) od 12:30 do 18:15 hodin (mimo zkouškové období, tj. leden a červen).

V rámci předmětu Orientace v sociální síti (OSS) absolvují studenti 1. ročníku exkurze a v jednotlivých ročnících v předmětu Odborná praxe a supervize (OPS) bezplatnou odbornou praxi v následujícím rozsahu:

Soc ped2

 

 

 

Pin It
×
Cookies user prefences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.
Google Analytics
Accept
Decline
Unknown
Unknown
Accept
Decline