Výsledky 4. kola přijímacího řízení

Denní - Sociální práce

Dálka - Sociální práce

 

Přijati uchazeči obou vzdělávacích programů se dostaví k zápisu osobně, a to v termínech:

 • denní studium v úterý 19. 10. 2021 v 8:00 hodin (účast je povinná)
 • dálkové studium v úterý 19. 10. 2021 v 11:00 hodin (účast je povinná)

Zápis a poté výuka proběhne v budově VOŠS, Zelená 40A, Moravská Ostrava.

K zápisu si přineste:

 • občanský průkaz
 • fotografii o rozměrech 3 x 4 cm
 • 50,- Kč na index

 

Přijímací řízení pro školní rok 2021/2022 - 4. kolo

POKYNY

Přihlášku můžete stáhnout zde

Přijetí ke vzdělávání bez přijímací zkoušky; bez přímé účasti uchazeče.

Uchazeč je oprávněn nahlížet do svého spisu, který je k příjímacímu řízení veden školou. Může tak učinit 18. 10. 2021 od 07:00 do 09:00 hodin na studijním oddělení VOŠS, ul. Zelená 40A, Moravská Ostrava.

Vzdělávací program

Délka studia

Forma studia

Předpokládaný počet přijímaných

Sociální práce 
75-32-N/01

3

denní, dálková

10/10

Sociální pedagogika
75-32-N/06

3

denní

10

Termín podání přihlášek:

14. 10. 2021 (do 12 hodin)

Termín přijímacího řízení:

18. 10. 2021

Povinné přílohy přihlášky:

 • ověřená kopie vysvědčení ze závěrečného ročníku SŠ
 • ověřená kopie maturitního vysvědčení
 • potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti ke studiu daného studijního oboru (stanoveným zdravotním omezením pro uchazeče ke vzdělávání v tomto oboru jsou závažné duševní poruchy a poruchy chování – viz Nařízení vlády č. 689/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů)

Bez výše uvedených náležitostí nebude přihláška zařazena ke zpracování!

Je možné doložit sociálně orientované aktivity vyjádřené počtem hodin (např. práce s dětmi, seniory, aj. cílovými skupinami, související vzdělávání apod.).

 
 

Přihlášku včetně příloh je nutné zaslat na adresu:

Vyšší odborná škola sociální
Zelená 40A
702 00  Ostrava

 

Zveřejnění výsledků přijímacího řízení:

 • na internetu www.voss-ova.cz od  18. 10. 2021 po 13. hodině
 • na dveřích hlavního vchodu do budovy školy
 • písemným rozhodnutím:

přijatí uchazeči v den zápisu

 

denní studium v úterý 19. 10. 2021 v 8:00 hodin (účast je povinná)

dálkové studium v úterý 19. 10. 2021 v 11:00 hodin (účast je povinná)

 

pro nepřijaté uchazeče poštou do 25. 10. 2021

Informace o výsledku přijímacího řízení nemohou být sdělovány telefonicky.

Podrobnější informace k přijímacímu řízení

Uchazeči vyplní v přihlášce známky a průměrný prospěch za jednotlivé ročníky na 2. straně přihlášky a správnost uvedených údajů potvrdí vlastnoručním podpisem. Nutnou přílohou jsou ověřené kopie maturitního vysvědčení a závěrečného vysvědčení ze SŠ .

Podmínkou přijetí ke vzdělávání na VOŠS je ukončené středoškolské vzdělání s maturitní zkouškou.

Vzdělání ve vyšších odborných školách zřizovaných státem se poskytuje za úplatu. Výše školného na sociálně právních oborech činí 3.000 Kč na školní rok. Hradí se přímou platbou ve dvou splátkách, nejpozději do 15. října a do 15. února (vyhl. č. 10/2005 Sb. ze dne 27. 12. 2004). V případě přerušení, zanechání studia nebo vyloučení se školné nevrací. Přijatí uchazeči o studium musí uhradit první splátku, tj. Kč 1.500 Kč, nejpozději do 15 dnů po obdržení rozhodnutí o přijetí. V případě, že uchazeč v daném termínu první splátku nezaplatí, bude považován za uchazeče, který ke studiu nenastoupí a jeho místo bude nabídnuto dalším uchazečům.

Den otevřených dveří (klikněte zde)