Přijímací řízení pro školní rok 2019/2020

Přihlášku můžete stáhnout zde

Přijetí ke vzdělávání bez přijímací zkoušky; bez přímé účasti uchazeče.

Uchazeč je oprávněn nahlížet do svého spisu, který je k příjímacímu řízení veden školou. Může tak učinit 19. 6. 2019 od 09:00 do 11:00 hodin na studijním oddělení VOŠS, ul. Zelená 40A, Moravská Ostrava.

Vzdělávací program

Délka studia

Forma studia

Předpokládaný počet přijímaných

Sociální práce 
75-32-N/01

3

denní / dálková / kombinovaná

30 / 13 / 20

Sociální pedagogika
75-32-N/06

3

denní / dálková

30 / 14

 

Termín podání přihlášek:

23. 9. 2019 (3. kolo)

Termín přijímacího řízení:

27. 9. 2019

 

Povinné přílohy přihlášky:

 • ověřená kopie vysvědčení ze závěrečného ročníku SŠ
 • ověřená kopie maturitního vysvědčení
 • pro kombinovanou formu vzdělávání doklad o pracovním poměru v oblasti související s oborem vzdělání
 • potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti ke studiu daného studijního oboru (stanoveným zdravotním omezením pro uchazeče ke vzdělávání v tomto oboru jsou závažné duševní poruchy a poruchy chování – viz Nařízení vlády č. 211/2010 Sb. ve znění pozdějších předpisů)

 

Bez výše uvedených náležitostí nebude přihláška zařazena ke zpracování!

Je možné doložit sociálně orientované aktivity vyjádřené počtem hodin.

Kritéria přijímacího řízení - sociální pedagogika

Kritéria přijímacího řízení - sociální práce

Přihlášku včetně příloh je nutné zaslat na adresu:

Vyšší odborná škola sociální
Zelená 40A
702 00  Ostrava

Zveřejnění výsledků přijímacího řízení:

 • na internetu www.voss-ova.cz od  27. 9. 2019 po 14 hod.
 • na dveřích hlavního vchodu do budovy školy
 • Přijatý uchazeč obdrží písemné rozhodnutí o přijetí v den zápisu, a to
  • denní studium - 30. 9. 2019 v 8:00 hodin
  • dálkové studium - 1. 10. 2019 v 11:15 hodin
  • kombinované studium - 3. 10. 2019 v 11:15 hodin.

Zápis ke studiu je povinný!

 • Nepřijatý uchazeč obdrží do 7 dnů od stanoveného termínu přijímacího řízení písemné rozhodnutí ředitelky o nepřijetí ke vzdělávání.

Informace o výsledku přijímacího řízení nemohou být sdělovány telefonicky.

Podrobnější informace k přijímacímu řízení

Uchazeči vyplní v přihlášce známky a průměrný prospěch za jednotlivé ročníky na 2. straně přihlášky a správnost uvedených údajů potvrdí vlastnoručním podpisem. Nutnou přílohou jsou ověřené kopie maturitního vysvědčení a závěrečného vysvědčení ze SŠ .

Podmínkou přijetí ke vzdělávání na VOŠS je ukončené středoškolské vzdělání s maturitní zkouškou.

Vzdělání ve vyšších odborných školách zřizovaných státem se poskytuje za úplatu. Výše školného na sociálně právních oborech činí 3.000 Kč na školní rok. Hradí se přímou platbou ve dvou splátkách, nejpozději do 15. října a do 15. února (vyhl. č. 10/2005 Sb. ze dne 27. 12. 2004). V případě přerušení, zanechání studia nebo vyloučení se školné nevrací. Přijatí uchazeči o studium musí uhradit první splátku, tj. Kč 1.500 Kč, nejpozději do 15 dnů po obdržení rozhodnutí o přijetí. V případě, že uchazeč v daném termínu první splátku nezaplatí, bude považován za uchazeče, který ke studiu nenastoupí a jeho místo bude nabídnuto dalším uchazečům.