Výsledky 2. kola přijímacího řízení

Denní - Sociální pedagogika

Denní - Sociální práce

Dálka - Sociální pedagogika

Dálka - Sociální práce

Kombi - Sociální práce 

 

Přijímací řízení pro školní rok 2021/2022 (3. kolo)

POKYNY

Přihlášku můžete stáhnout zde

Přijetí ke vzdělávání bez přijímací zkoušky; bez přímé účasti uchazeče.

Uchazeč je oprávněn nahlížet do svého spisu, který je k příjímacímu řízení veden školou. Může tak učinit 29. 9. 2021 od 09:00 do 11:00 hodin na studijním oddělení VOŠS, ul. Zelená 40A, Moravská Ostrava.

Vzdělávací program

Délka studia

Forma studia

Předpokládaný počet přijímaných

Sociální práce 
75-32-N/01

3

denní, dálková, kombinovaná

30

Sociální pedagogika
75-32-N/06

3

denní, dálková

20

Termín podání přihlášek:

20. 9. 2021

Termín přijímacího řízení:

30. 9. 2021

Povinné přílohy přihlášky:

  • ověřená kopie vysvědčení ze závěrečného ročníku SŠ
  • ověřená kopie maturitního vysvědčení
  • pro kombinovanou formu vzdělávání doklad o pracovním poměru v oblasti související s oborem vzdělání
  • potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti ke studiu daného studijního oboru (stanoveným zdravotním omezením pro uchazeče ke vzdělávání v tomto oboru jsou závažné duševní poruchy a poruchy chování – viz Nařízení vlády č. 689/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů)

Bez výše uvedených náležitostí nebude přihláška zařazena ke zpracování!

Je možné doložit sociálně orientované aktivity vyjádřené počtem hodin (např. práce s dětmi, seniory, aj. cílovými skupinami, související vzdělávání apod.).

Kriteria přijímacího řízení - sociální práce
 
Kriteria přijímacího řízení - sociální pedagogika
 

Přihlášku včetně příloh je nutné zaslat na adresu:

Vyšší odborná škola sociální
Zelená 40A
702 00  Ostrava

 

Zveřejnění výsledků přijímacího řízení:

  • na internetu www.voss-ova.cz od  30. 9. 2021 po 14 hodině
  • na dveřích hlavního vchodu do budovy školy
  • písemným rozhodnutím:

pro přijaté uchazeče v den zápisu

denní studium 4. 10. 2021 v 8:00

dálkové studium 9. 10.  2021 v 11:00

pro nepřijaté uchazeče poštou do 8. 10. 2021

Informace o výsledku přijímacího řízení nemohou být sdělovány telefonicky.

Podrobnější informace k přijímacímu řízení

Uchazeči vyplní v přihlášce známky a průměrný prospěch za jednotlivé ročníky na 2. straně přihlášky a správnost uvedených údajů potvrdí vlastnoručním podpisem. Nutnou přílohou jsou ověřené kopie maturitního vysvědčení a závěrečného vysvědčení ze SŠ .

Podmínkou přijetí ke vzdělávání na VOŠS je ukončené středoškolské vzdělání s maturitní zkouškou.

Vzdělání ve vyšších odborných školách zřizovaných státem se poskytuje za úplatu. Výše školného na sociálně právních oborech činí 3.000 Kč na školní rok. Hradí se přímou platbou ve dvou splátkách, nejpozději do 15. října a do 15. února (vyhl. č. 10/2005 Sb. ze dne 27. 12. 2004). V případě přerušení, zanechání studia nebo vyloučení se školné nevrací. Přijatí uchazeči o studium musí uhradit první splátku, tj. Kč 1.500 Kč, nejpozději do 15 dnů po obdržení rozhodnutí o přijetí. V případě, že uchazeč v daném termínu první splátku nezaplatí, bude považován za uchazeče, který ke studiu nenastoupí a jeho místo bude nabídnuto dalším uchazečům.

Den otevřených dveří (klikněte zde)

Pin It