50vyroci

Ochrana lidské důstojnosti

Padesáté výročí svého založení oslavila Vyšší odborná škola sociální v Ostravě v úterý 20. března odbornou konferencí a následně vernisáží výstavy fotografií mistra sociálního dokumentu Jindřicha Štreita. Vybrat datum pro konferenci bylo snadné, na třetí úterý v měsíci březnu připadá totiž Světový den sociální práce. Konference byla určena pro sociální pracovníky různých institucí, odborníky z praxe, studenty, pedagogy a další hosty. Její kapacita byla naplněna dlouho předem.

Téma konference Ochrana lidské důstojnosti bylo nadčasové a prolínalo se celou sociální prací. Lidská důstojnost je základní hodnotou i cílem všech lidských práv. Lidskou důstojnost má člověk ze své podstaty, nepřichází o ni svou neschopností, selháním, trestnou činností, stářím ani umíráním. Nemůže ji ztratit vůbec ničím a nikdo mu ji nemůže vzít.

Konference začala  v konferenčním sále školy v 9 hodin. Vystoupili na ní významné kapacity v oboru. O lidské důstojnosti jako morální hodnotě hovořil Zdeněk Novotný, docent katedry společenských věd Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, který k danému tématu hojně publikuje odborné statě i v zahraničí. O respektu k důstojnosti člověka pohledem veřejné ochránkyně práv promluvila Romana Jakešová z kanceláře veřejné ochránkyně.

Na problémy, které se aktuálně řeší v oblasti sociálního vyloučení, a na význam uplatňování principů participace a subsidiarity jak na národní, tak i lokální úrovni politiky sociálního začleňování, se zaměřil Jan Mochťák, pracovník odboru sociálního začleňování Úřadu vlády ČR. Jan Mochťák se dlouhodobě věnuje řešení sociálního vyloučení a také otázkám migrace a integrace cizinců. V minulosti vedl Centrum na podporu integrace cizinců při Správě uprchlických zařízení Ministerstva vnitra ČR.

O své zkušenosti někdejšího absolventa VOŠS se podělila Irena Drijáková, která uvedla: „Chci zdůraznit, že pro mě absolvování této školy bylo startovacím můstkem pro další studium bakalářského studia Právnické fakulty Masarykovy univerzity Brno. Tam jsem se specializovala na sociální zabezpečení, a dále magisterského studia na Ostravské univerzitě, kde jsem se na Filosofické fakultě věnovala sociální politice a sociální práci. Irena Drijáková pracuje patnáctým rokem nejdříve jako metodik nepojistných sociálních dávek a v současnosti jako metodik pro sociální práci a opatrovnictví u Krajského úřadu Moravskoslezského kraje.

 Od roku 1991 pracuje s bezdomovci Antonín Plachý, nejprve v občanském sdružení Samaritán v Opavě, později v Armádě spásy. Podílel se na vzniku standardů kvality sociálních služeb a tvorbě zákona 108 o sociálních službách. Je také inspektorem kvality sociálních služeb a lektorem, je držitelem ocenění Výboru dobré vůle Olgy Havlové a Vězeňské služby. Ve svém příspěvku se při vernisáží zmínil o principech ochrany lidské důstojnosti. „Pro společnost je důležité vyjasnit si význam hodnot, které nejsou moc populární, ale bez nich zkrátka občanská společnost nemůže existovat. Jedná se o víru, naději a lásku,“ uvedl.

O bezdomovectví se hovořilo i obrazem. Ve 13.30 h byla za účasti autora zahájena vernisáž výstavy fotografií Jindřicha Štreita z kolekce Kde domov můj. Jde o cyklus třiadvaceti snímků z prostředí bezdomovců, které fotograf pořizoval v posledních čtyřech letech.
„Je to téma neoddělitelně patřící do sociální problematiky, které se věnuji snad celou svou profesní kariéru. Navíc je dnes mimořádně exponované, trápí celou společnost. Vždy se snažím svými fotografiemi upozornit na nevyřešené a mnohdy neřešené problémy a vyvolat tak diskuzi a přispět k nápravě. Výstavy o bezdomovectví už na několika místech napomohly ke zlepšení poměrů lidí bez domova. Zajímal jsem se například o situaci ve Štenberku, kde bezdomovci v zimě přespávají v kancelářích a jídelně Armády spásy, neboť v dosahu není žádné azylové centrum a město ani nevědělo, že na svém území nějaké bezdomovce má. Udělal jsem tam samostatnou výstavu a situace už se snad řeší,“ prozradil Jindřich Štreit. Výstava bude instalovaná v galerii Svět ve vestibulu školy do 30. dubna. 

Ivana Gračková

mediální zastoupení projektu

Foto: vernisáž

Foto: konference

Pin It