Profil absolventa vzdělávacího programu Sociální práce

Absolvent je připraven k výkonu profese sociálního pracovníka pro všechny oblasti sociální práce a oblasti poskytování sociálních služeb, které si kladou za cíl pomáhat lidem při hledání řešení jejich problémů ve snaze udržet nebo zlepšit jejich sociální postavení a vyhlídky ve společnosti. Uplatnění nalézá jako sociální pracovník, odborný pracovník nebo poradce v sociálních službách, koordinátor pečovatelské služby, resocializační pracovník, referent státní správy, pracovník služeb zaměstnanosti, zdravotně sociální pracovník.

 

Profil absolventa vzdělávacího programu Sociální pedagogika

Absolvent je připraven k výkonu profese odborného sociálního pracovníka a dalších souvisejících či odvozených profesí, viz profil absolventa vzdělávacího programu Sociální práce. Kromě toho je připraven provádět výchovnou činnost s dětmi, mládeží, dospělými i seniory ve státních i nestátních sociálních a zdravotnických zařízeních, ve vězeňství, ve výchovných a vzdělávacích institucích v České republice, a to s ohledem na vývojové a individuální zvláštnosti cílových skupin a na typ zařízení. Dovede připravit výchovné programy pro práci v terénu (např. pro oblasti sociálně vyloučené), výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti pro volný čas a tím přispět k prevenci nežádoucího sociálního jednání. Uplatnění nalézá jako asistent pedagoga, pedagog volného času, vychovatel v zařízeních sociálních služeb, vychovatel školní družiny, domova mládeže, internátu, vychovatel školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy.

Pin It