Přijímací řízení pro školní rok 2017/2018

Výsledky 1. kola přijímacího řízení zde

Výsledky 2. kola přijímacího řízení zde

Přijetí ke vzdělávání bez přijímací zkoušky; bez přímé účasti uchazeče.

Vzdělávací program

Délka studia

Forma studia

Sociální práce 
75-32-N/01

3

denní

Sociální práce 
75-32-N/01

3

dálková

Sociální práce 
75-32-N/01

3

kombinovaná

Sociální práce  
75-32-N/01

3

distanční

 

 
Termín podání přihlášek do 3. kola: 8. 9. 2017 - 21. 9. 2017
Termín přijímacího řízení pro 3. kolo: 27. 9. 2017

Požadavky k přijímacímu řízení:

 1. Včas podaná a správně vyplněná přihláška se všemi náležitostmi, včetně potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti ke studiu daného studijního oboru (stanoveným zdravotním omezením pro uchazeče ke vzdělávání v tomto oboru jsou závažné duševní nemoci a poruchy chování – viz ustanovení § 1 písm. a) nařízení vlády č. 689/2004 Sb., s odkazem na ustanovení § 3 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů).
 2. Podmínkou pro přijetí ke vzdělávání je ukončené středoškolské vzdělání s maturitní zkouškou, doložené ověřenou kopií maturitního vysvědčení.
 3. Je možné doložit aktivity / praktické zkušenosti související s oborem vzdělání, vyjádřené počtem hodin (originál nebo ověřené kopie). 
  Započítává se doložená sociální a pedagogická praxe získaná v rámci předchozího studia nebo zaměstnání, aktivní zapojení v oblasti volnočasových aktivit a při dobrovolné práci například s dětmi, mládeží, osobami se zdravotním postižením, seniory apod., dále též účast na odborných seminářích či odborných výcvicích. 
 4. V případě kombinované a distanční formy vzdělávání se předpokládá, že uchazeč o studium pracuje v oboru souvisejícím s oborem vzdělání. Uchazeč doloží k přihlášce originál nebo ověřenou kopii potvrzení o současném  pracovním poměru a pracovním zařazení.
 5. Přijímací zkouška se nebude konat v žádné formě studia.

 

Přihlášku včetně příloh je nutné zaslat na adresu:

Vyšší odborná škola sociální
Zelená 40A
702 00  Ostrava

 * pokyny k vyplnění přihlášky viz kritéria přijímacího řízení

 

Zveřejnění výsledků přijímacího řízení:

 • na internetu www.voss-ova.cz
 • na dveřích hlavního vchodu do budovy školy
 • písemným rozhodnutím

Informace o výsledku přijímacího řízení nemohou být sdělovány telefonicky.

Doplňující informace

 • uzávěrka podání přihlášek do 3. kola je 21. 9. 2017,
 • přijímací řízení (bez přijímací zkoušky) proběhne dne 27. 9. 2017,
 • uchazeč obdrží do 25. 9. 2017 informativní dopis s registračním číslem, pod kterým bude od 27. 9. 2017 od 14:00 hodin na webových stránkách školy www.voss-ova.cz v sekci Přijímací řízení zveřejněn jeho výsledek,
 • přijatý uchazeč obdrží písemné rozhodnutí o přijetí v den zápisu, a to
 • denní studium - 2. 10. 2017 v 8:00 hodin
 • dálkové studium - 3. 10. 2017 v 11:15 hodin
 • kombinované studium - 5. 10. 2017 v 11:15 hodin
 • zápis ke studiu je povinný, poté následuje výuka
 • nepřijatý uchazeč obdrží do 7 dnů od stanoveného termínu přijímacího řízení písemné rozhodnutí ředitelky o nepřijetí ke vzdělávání.

Informace k přijímacímu řízení

Vzdělání ve vyšších odborných školách zřizovaných státem se poskytuje za úplatu. Výše školného na sociálně právních oborech činí 3.000 Kč na školní rok. Hradí se přímou platbou ve dvou splátkách, nejpozději do 15. října a do 15. února (vyhl. č. 10/2005 Sb. ze dne 27. 12. 2004). V případě přerušení, zanechání studia nebo vyloučení se školné nevrací. Přijatí uchazeči o studium musí uhradit první splátku, tj. Kč 1.500, nejpozději do 15 dnů po obdržení rozhodnutí o přijetí. V případě, že uchazeč v daném termínu první splátku nezaplatí, bude považován za uchazeče, který ke studiu nenastoupí a jeho místo bude nabídnuto dalším uchazečům.

Další informace