Přijímací řízení pro školní rok 2018/2019 - 2. kolo

Přijetí ke vzdělávání bez přijímací zkoušky; bez přímé účasti uchazeče.

Uchazeč je oprávněn nahlížet do svého spisu, který je k příjímacímu řízení veden školou. Může tak učinit ve středu 22. 8. 2018 od 09:00 do 11:00 hodin na studijním oddělení VOŠS, ul. Zelená 40A, Moravská Ostrava.

Vzdělávací program

Délka studia

Forma studia

Předpokládaný počet přijímaných

Sociální práce 
75-32-N/01

3

denní, dálková, kombinovaná

bude upřesněno

Sociální pedagogika
75-32-N/06

3

denní, dálková

bude upřesněno

 

Termín podání přihlášek:

do 17. 8. 2018

Termín přijímacího řízení:

23. 8. 2018

Povinné přílohy přihlášky:

  • úředně ověřená kopie maturitního vysvědčení
  • úředně ověřená kopie závěrečného vysvědčení ze střední školy
  • pro kombinovanou formu vzdělávání doklad o pracovním poměru v oblasti související s oborem vzdělání
  • potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti ke studiu daného studijního oboru (stanoveným zdravotním omezením pro uchazeče ke vzdělávání v tomto oboru jsou závažné duševní poruchy a poruchy chování – viz Nařízení vlády č. 689/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů)
  • pro uchazeče maturující v záři 2018 bude vyhlášeno 3. kolo přijímacího řízení začátkem září 2018

Bez výše uvedených náležitostí nebude přihláška zařazena ke zpracování!

Je možné doložit sociálně orientované aktivity vyjádřené počtem hodin.

Přihlášku včetně příloh je nutné zaslat na adresu:

Vyšší odborná škola sociální
Zelená 40A
702 00  Ostrava

Zveřejnění výsledků přijímacího řízení:

  • na internetu www.voss-ova.cz od  24. 8. 2018
  • na dveřích hlavního vchodu do budovy školy
  • písemným rozhodnutím do 30. 8. 2018

Informace o výsledku přijímacího řízení nemohou být sdělovány telefonicky.

V případě nenaplnění kapacity bude začátkem měsíce záři 2018 vyhlášeno 3. kolo přijímacího řízení.

Podrobnější informace k přijímacímu řízení

Uchazeči vyplní v přihlášce známky a průměrný prospěch za jednotlivé ročníky na 2. straně přihlášky a správnost uvedených údajů potvrdí vlastnoručním podpisem. Nutnou přílohou jsou úředně ověřené kopie maturitního vysvědčení a závěrečného vysvědčení ze SŠ .

Podmínkou přijetí ke vzdělávání na VOŠS je ukončené středoškolské vzdělání s maturitní zkouškou.

Vzdělání ve vyšších odborných školách zřizovaných státem se poskytuje za úplatu. Výše školného na sociálně právních oborech činí 3.000,-- Kč na školní rok. Hradí se přímou platbou ve dvou splátkách, nejpozději do 15. října a do 15. února (vyhl. č. 10/2005 Sb. ze dne 27. 12. 2004). V případě přerušení, zanechání studia nebo vyloučení se školné nevrací. Přijatí uchazeči o studium musí uhradit první splátku, tj. Kč 1.500,-- , nejpozději do 15 dnů po obdržení rozhodnutí o přijetí. V případě, že uchazeč v daném termínu první splátku nezaplatí, bude považován za uchazeče, který ke studiu nenastoupí a jeho místo bude nabídnuto dalším uchazečům.

Další informace