Studium

Informace o studiu na Vyšší odborné škole sociální

Vzdělávací program 75-32-N/01 Sociální práce

Obor vzdělání 75-32-N/..  Sociální práce a sociální pedagogika

Vyšší odborná škola sociální v Ostravě je moderní vzdělávací institucí s vysokoškolským způsobem studia. V rámci oboru vzdělání Sociální práce a sociální pedagogika si lze vybrat ze dvou vzdělávacích programů:

  • 75-32-N/01 Sociální práce
  • 75-32-N/06 Sociální pedagogika

Studium je organizováno jako pomaturitní tříleté vyšší odborné vzdělávání ukončené absolutoriem. Absolutorium zahrnuje zkoušku z cizího jazyka, zkoušku z odborných předmětů a obhajobu absolventské práce. Absolvent získá kromě vysvědčení o absolutoriu také diplom a označení „diplomovaný specialista v oboru Sociální práce a sociální pedagogika“ (DiS.). K diplomu obdrží Europass, který může využít při hledání zaměstnání v rámci zemí EU.

Vzdělávání ve vyšších odborných školách zřizovaných státem se poskytuje za úplatu, která činí 3.000 Kč na školní rok. Hradí se bezhotovostní platbou ve dvou splátkách, nejpozději do 15. října a do 15. února (vyhl. č. 10/2005 Sb., o vyšším odborném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů). V případě přerušení nebo ukončení vzdělávání v průběhu jednotlivých období se školné nevrací. 

Vzdělávací program 75-32-N/01 Sociální práce

  • denní, dálková, kombinovaná a distanční forma vzdělávání
  • uplatnění absolventa – sociální pracovník, odborný sociální pracovník v sociálních službách, koordinátor pečovatelské služby, resocializační pracovník, referent státní správy, pracovník služeb zaměstnanosti, zdravotně sociální pracovník, poradce v sociálních službách

Učební plán obsahuje

předměty povinné(cizí jazyk, sociální politika, právo, teorie a metody sociální práce, filozofie a etika, sociologie, psychologie, sociálně psychologický výcvik, základy sociálního výzkumu, zdraví a nemoc, sociální patologie, etnické a menšinové skupiny, základy ekonomie, korespondence, pedagogika, informační a komunikační technologie, prezentační a komunikační dovednosti, seminář k absolventské práci, odborný seminář, kasuistický seminář, orientace v sociální síti, odborná praxe a supervize)

předměty povinně volitelné (občané se zdravotním postižením, problémy dětské populace, sociální práce s problémovými klienty, speciální pedagogické terapie, druhý cizí jazyk, gerontologie, sociální práce s nezaměstnanými, mediace v sociální práci, projektový management, dluhové poradenství)

předměty volitelné(konverzace v cizím jazyce, znaková řeč)

 

Denní forma vzdělávání – docházka do vyučování je povinná. Zahájení denní formy vzdělávání pro 1. ročníky
se uskuteční v pondělí 3. září 2018 od 8:30 hodin v aule školy, poté následuje zápis ke studiu.

Dálková forma vzdělávání –konzultace jsou povinné (minimální účast je 60 %) a probíhají zpravidla v úterý
od 12:30 do 18:15 hodin (mimo zkouškové období, tj. leden a červen). Zahájení vzdělávání pro 1. ročníky se uskuteční ve čtvrtek 6. září 2018 od 12:00 hodin v aule školy, poté následuje zápis ke studiu a výuka.

Kombinovaná forma vzdělávání –výuka probíhá nepravidelně 5–6x během každého období, a to zpravidla
ve čtvrtek od 12:30 do 18:15 hodin (mimo zkouškové období, tj. leden a červen). Docházka do výuky je povinná. Zahájení vzdělávání pro 1. ročník se uskuteční ve čtvrtek 6. září 2018 od 12:00 hodin v aule školy, poté následuje zápis ke studiu a výuka.

Distanční forma vzdělávání– konzultace probíhají nepravidelně 2–3x během každého období zpravidla ve čtvrtek od 12:30 do 18:15 hodin (mimo zkouškové období, tj. leden a červen). Docházka na konzultace je povinná. Zahájení vzdělávání pro 1. ročník se uskuteční ve čtvrtek 6. září 2018 od 12:00 hodin v aule školy, poté následuje zápis ke studiu a výuka.

V rámci předmětu Orientace v sociální síti (OSS) absolvují studenti 1. ročníku exkurze a v jednotlivých ročnících v předmětu Odborná praxe a supervize (OPS) bezplatnou odbornou praxi v následujícím rozsahu:

 

Vzdělávací program 75-32-N/06 Sociální pedagogika

  •  denní a dálková forma vzdělávání
  • uplatnění absolventa – asistent pedagoga, pedagog volného času, vychovatel v zařízeních sociálních služeb, vychovatel školní družiny, domova mládeže, internátu, vychovatel školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, sociální pracovník, odborný sociální pracovník v sociálních službách, koordinátor pečovatelské služby, resocializační pracovník, referent státní správy, pracovník služeb zaměstnanosti, poradce v sociálních službách

 

Učební plán obsahuje

předměty povinné(cizí jazyk, právo sociálního zabezpečení, sociální a pedagogická práce, pedagogika, sociální politika, právo, systém vzdělávání v ČR, etopedie, sociálně psychologický výcvik, základy sociálního výzkumu, zdraví a nemoc, psychiatrie, sociální patologie, etnické a menšinové skupiny, kasuistický seminář, seminář k absolventské práci, filozofie a etika, sociologie, psychologie, základy ekonomie, informační a komunikační technologie, prezentační a komunikační dovednosti, korespondence, pedagogika, odborný seminář, orientace v sociální síti, odborná praxe a supervize)

předměty povinně volitelné (občané se zdravotním postižením, problémy dětské populace, osoby s rizikovým
a problémovým chováním, speciální pedagogické terapie, aplikovaná arteterapie, pohybové a relaxační techniky, krizová intervence, druhý cizí jazyk, gerontologie, sociální práce s nezaměstnanými, mediace, projektový management, dluhové poradenství, propedeutika soc. a kom. dovedností, kouzelný svět snoezelenu, trénink duševní kondice, významné osobnosti)

předměty volitelné(konverzace v cizím jazyce, znaková řeč)

 

Denní forma vzdělávání – docházka do vyučování je povinná. Zahájení vzdělávání pro 1. ročníky
se uskuteční v pondělí 3. září 2018 od 8:30 hodin v aule školy, poté následuje zápis ke studiu.

Dálková forma vzdělávání –konzultace jsou povinné (minimální účast je 60 %) a probíhají zpravidla v úterý
od 12:30 do 18:15 hodin (mimo zkouškové období, tj. leden a červen). Zahájení vzdělávání pro 1. ročníky
se uskuteční ve čtvrtek 6. září 2018 od 12:00 hodin v aule školy, poté následuje zápis ke studiu a výuka.

V rámci předmětu Orientace v sociální síti (OSS) absolvují studenti 1. ročníku exkurze a v jednotlivých ročnících v předmětu Odborná praxe a supervize (OPS) bezplatnou odbornou praxi v následujícím rozsahu:

 

Ubytování a stravování  

Studenti VOŠSmají možnost ubytování v areálu Obchodní akademie v Domově mládeže s penzijním režimem Karasova 16, Ostrava-Mariánské Hory. Kontakt: e-mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo telefon 599 524 215. Obědy jsou zajištěny ve školní jídelně při ZŠ na ulici Zelená, Moravská Ostrava. Pro studenty VOŠS jsou ceny ubytování
i stravování zvýhodněné.

 

Absolutorium

zahrnuje zkoušku z cizího jazyka, zkoušku z odborných předmětů (právo, teorie a metody sociální práce a sociální politika) a obhajobu absolventské práce.

Absolvent získává kromě vysvědčení o absolutoriu také diplom a je mu přiznán titul Diplomovaný specialista v oboru sociální práce (DiS.). K diplomu obdrží absolvent Europass, který může využít při hledání zaměstnání v rámci zemí EU.

Vzdělání ve vyšších odborných školách zřizovaných státem se poskytuje za úplatu. Výše školného na sociálně právních oborech činí 3.000 Kč na školní rok. Hradí se přímou platbou ve dvou splátkách, nejpozději do 15. října a do 15. února (vyhl. č. 10/2005 Sb. ze dne 27. 12. 2004). V případě přerušení, zanechání studia nebo vyloučení se školné nevrací. Přijatí uchazeči o studium musí uhradit první splátku, tj. 1.500 Kč, nejpozději do 15 dnů po obdržení rozhodnutí o přijetí. V případě, že uchazeč v daném termínu první splátku nezaplatí, bude považován za uchazeče, který ke studiu nenastoupí a jeho místo bude nabídnuto dalším uchazečům.

 

Den otevřených dveří                       

Středa 14. 2. 2018 od 9:00 do 14:00 hodin v budově Vyšší odborné školy sociální, Zelená 40A, Moravská Ostrava.

Školu je možno navštívit také po domluvě.

Další informace