Studium

Informace o studiu na Vyšší odborné škole sociální

Vzdělávací program 75-32-N/01 Sociální práce

Obor vzdělání 75-32-N/..  Sociální práce a sociální pedagogika

 

Vyšší odborná škola sociální v Ostravě je zaměřena na přípravu sociálních pracovníků pro práci s osobami, které při řešení náročných životních situací potřebují pomoc profesionála (např. nezaměstnaní, osoby s handicapem, senioři, rodiny s dětmi, klienti v hmotné nouzi, osoby ohrožené sociálním vyloučením a osoby sociálně vyloučené apod.), a to jak ve státních, tak i nestátních organizacích. Pro tuto práci jsou absolventi vybaveni nejenom odbornými znalostmi, ale především jsou připraveni po stránce osobnostní a etické. Uplatnění nacházejí v různých veřejnoprávních institucích, které se zaměřují na poradenskou, sociálně právní a humanitární činnost. Kromě toho mohou pracovat v ústavních sociálních zařízeních, zařízeních zdravotní péče, charitativních organizacích a institucích sociálních služeb.

 

Učební plán obsahuje předměty povinné (cizí jazyk, sociální politika, právo, teorie a metody sociální práce, filozofie a etika, sociologie, psychologie, sociálně psychologický výcvik, základy sociálního výzkumu, zdraví a nemoc, sociální patologie, etnické a menšinové skupiny, základy ekonomie, korespondence, pedagogika, informační a komunikační technologie, prezentační a komunikační dovednosti, seminář k absolventské práci, odborný seminář, kasuistický seminář, orientace v sociální síti, odborná praxe a supervize), předměty povinně volitelné (občané se zdravotním postižením, problémy dětské populace, sociální práce s problémovými klienty, speciální pedagogické terapie, druhý cizí jazyk, gerontologie, sociální práce s nezaměstnanými, mediace v sociální práci, projektový management, dluhové poradenství) a předměty volitelné (konverzace v cizím jazyce, znaková řeč).

Předpokladem pro úspěšné pokračování ve studiu zvoleného cizího jazyka na VOŠS (anglický, německý nebo ruský) je maturitní zkouška nebo znalost cizího jazyka v rozsahu probraného učiva z učebnic pro střední školy. V cizím jazyce dosáhnou studenti VOŠS úrovně B2 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (CEF).

 

Denní forma vzdělávání

je organizována jako pomaturitní tříleté vyšší odborné vzdělávání ukončené absolutoriem. Docházka do vyučování je povinná. Zahájení denního studia pro 1. ročníky se uskuteční
v pondělí 4. září 2017 od 8:30 hodin v aule školy, pak následuje zápis ke studiu.

 

Dálková forma vzdělávání

je organizována jako pomaturitní tříleté vyšší odborné vzdělávání ukončené absolutoriem.Konzultace jsou povinné (minimální účast je 60 %) a probíhají v úterý od 12:30 do 18:15 hodin (mimo zkouškové období v lednu a červnu). Zahájení dálkového studia pro 1. ročníky se uskuteční ve čtvrtek 7. září 2017 od 12:00 hodin v aule školy, pak následuje zápis ke studiu a výuka.

V rámci předmětu Orientace v sociální síti (OSS) v 1. ročníku studenti dálkového studia absolvují exkurze
a v jednotlivých ročnících v rámci předmětu Odborná praxe a supervize (OPS) bezplatnou praxi v následujícím rozsahu:

                                   zimní období                                      letní období

1. ročník                     4 hodin (OSS)                           4 hodin (OSS) + 30 h (OPS)

2. ročník                    30 hodin (OPS)                                  30 hodin (OPS)

3. ročník                    40 hodin (OPS)                                  35 hodin (OPS)

Supervize, která je součástí předmětu OPS, probíhá formou skupinovou i individuální.

 

Kombinovaná forma vzdělávání

je organizována jako pomaturitní tříleté vyšší odborné vzdělávání ukončené absolutoriem.Konzultace probíhají nepravidelně 5-6x během každého období zpravidla ve čtvrtek od 12:30 do 18:15 hodin (mimo zkouškové období v lednu a červnu). Docházka do konzultací je povinná. Zahájení kombinovaného studia pro 1. ročník se uskuteční ve čtvrtek 7. září 2017 od 12:00 hodin v aule školy, pak následuje zápis ke studiu a výuka.

V rámci předmětu Orientace v sociální síti (OSS) v 1. ročníku studenti kombinovaného studia absolvují exkurze a v jednotlivých ročnících v rámci předmětu Odborná praxe a supervize (OPS) bezplatnou praxi v následujícím rozsahu:

                                   zimní období                                      letní období

1. ročník                     4 hodin (OSS)                           4 hodin (OSS) + 30 h (OPS)

2. ročník                    30 hodin (OPS)                                 30 hodin (OPS)

3. ročník                    40 hodin (OPS)                                 35 hodin (OPS)

Supervize, která je součástí předmětu OPS, probíhá formou skupinovou i individuální.

 

Distanční forma vzdělávání

je organizována jako pomaturitní tříleté vyšší odborné vzdělávání ukončené absolutoriem.Konzultace probíhají nepravidelně 2-3x během každého období zpravidla ve čtvrtek od 12:30 do 18:15 hodin (mimo zkouškové období v lednu a červnu). Docházka do konzultací je povinná. Zahájení distančního studia pro 1. ročník se uskuteční ve čtvrtek 7. září 2017 od 12:00 hodin v aule školy, pak následuje zápis ke studiu a výuka.

V rámci předmětu Orientace v sociální síti (OSS) v 1. ročníku studenti kombinovaného studia absolvují exkurze a v jednotlivých ročnících v rámci předmětu Odborná praxe a supervize (OPS) bezplatnou praxi v následujícím rozsahu:

                                   zimní období                                      letní období

1. ročník                    4 hodin (OSS)                             4 hodin (OSS) + 30 h (OPS)

2. ročník                   30 hodin (OPS)                                    30 hodin (OPS)

3. ročník                   40 hodin (OPS)                                    35 hodin (OPS)

Supervize, která je součástí předmětu OPS, probíhá formou skupinovou i individuální.

 

Ubytování a stravování  

Uchazečipřijatí do denní formy vzdělávání mají možnost ubytování v areálu Obchodní akademie v Domově mládeže s penzijním režimem Karasova 16, Ostrava-Mariánské Hory. Kontakt: e-mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo telefon 599 524 215. Obědy jsou zajištěny ve školní jídelně při ZŠ na ulici Zelená, Moravská Ostrava. Pro studenty VOŠS jsou ceny ubytování i stravování zvýhodněné.

Absolutorium

zahrnuje zkoušku z cizího jazyka, zkoušku z odborných předmětů (právo, teorie a metody sociální práce a sociální politika) a obhajobu absolventské práce.

Absolvent získává kromě vysvědčení o absolutoriu také diplom a je mu přiznán titul Diplomovaný specialista v oboru sociální práce (DiS.). K diplomu obdrží absolvent Europass, který může využít při hledání zaměstnání v rámci zemí EU.

Vzdělání ve vyšších odborných školách zřizovaných státem se poskytuje za úplatu. Výše školného na sociálně právních oborech činí 3.000 Kč na školní rok. Hradí se přímou platbou ve dvou splátkách, nejpozději do 15. října a do 15. února (vyhl. č. 10/2005 Sb. ze dne 27. 12. 2004). V případě přerušení, zanechání studia nebo vyloučení se školné nevrací. Přijatí uchazeči o studium musí uhradit první splátku, tj. 1.500 Kč, nejpozději do 15 dnů po obdržení rozhodnutí o přijetí. V případě, že uchazeč v daném termínu první splátku nezaplatí, bude považován za uchazeče, který ke studiu nenastoupí a jeho místo bude nabídnuto dalším uchazečům.

 

Den otevřených dveří                       

Pátek 17. 2. 2017 od 9:00 do 14:00 hodin a úterý 21. 3. 2017 od 8:00 do 12:00 hodin v budově Vyšší odborné školy sociální, Zelená 40A, Moravská Ostrava.

Školu je možno navštívit také po domluvě.

Další informace